Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการป้องกัน COVID-19

มาตรการป้องกัน COVID-19

            โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลฯ ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่มีความปลอดภัยและอยู่ในมาตรฐานระดับสากล เนื่องด้วยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยฯ เขตบางรัก

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยฯ เขตบางรัก

        สำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  นำโดยนายแพทย์พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ สายการแพทย์ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมตรวจความความเรียบร้อย...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

            โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาล มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดย ผู้ปกครองประณต บุษกรเรืองรัตน์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลคริสเตียน...

read more
บริการวัคซีนโควิด-19

บริการวัคซีนโควิด-19

“ขอขอบคุณ คุณโกศล รัตนเนศวิไล อายุ 94 ปี ที่วางใจใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเสมอมาและได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้” ภาพบรรยากาศทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7...

read more