Select Page
รู้จักโรงพยาบาล • About Us
รางวัลและเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

HA CERTIFICATE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 

HA CERTIFICATE SINCE 2016,
RE-ACCREDITATION 2019
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล
  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบ 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO/IEC 27001:2013
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IN HEALTH – ISO 27799:2016
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพ  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016

Laboratory Accreditation
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2018 – 2021
  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบ 

เครื่องหมายรับรองฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน
สำหรับอาคารธุรกิจ “ประเภทโรงพยาบาล”
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
 

 Top10 People’s Choice Awards Thailand Voted
by Chinese Tourists : Medical & Wellness.
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
มาตรฐานการรักษาด้านการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมจากแพทยสภา ระยะเวลาในการรับรอง รางวัลคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงาน อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากสำนักงานอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานการรักษาด้านการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมจากแพทยสภา
ระยะเวลาในการรับรอง
30 มิ.ย. 2015 – 30 มิ.ย. 2018

(องค์การมหาชน)  

 รางวัลคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงาน อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากสำนักงานอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2013
จากบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 

 

 

 

2020

❙  INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO/IEC 27001:2013

ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 

❙ INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IN HEALTH – ISO 27799:2016  

ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพ  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016

 

2019

❙  Hospital Re-Accreditation (HA) ผ่านการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2019

 

2018 

 ❙  Laboratory Accreditation(HA) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 25  พฤศจิกายน ค.ศ.2018

 ❙  ได้รับมอบเครื่องหมายรับรองฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ”ประเภทโรงพยาบาล”  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน   ณ วันที่ 26  ธันวาคม  ค.ศ.2018 

2016

  ❙  Hospital Re-Accreditation (HA) ผ่านการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาล  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2016

  ❙ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณโครงการรณรงค์การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน คอตีบ บาททะยัก จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2016

  ❙ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงานเฝ้าระวังโรคและสนับสนุนการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2016

  ❙ ได้รับรางวัล The People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists. จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อ 27 มิถุนายน 2016

2015

❙  Laboratory Accreditation(HA) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2015


2013

  ❙  Hospital Accreditation – Thailand (HA) ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 และได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ถึงปัจจุบัน

  ❙  Excellent Check Up Award : Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2013 – Allianz Ayudhya (Thailand).รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ


1998

❙  ISO 9002 : Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI  ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ISO 9002 : จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ.)  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1998