Select Page
รู้จักโรงพยาบาล • About Us
รางวัลและเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

HA CERTIFICATE SINCE 2013 and RE-ACCREDITATION 2016 |  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รางวัล Top10 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists : Medical & Wellness. จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  Laboratory Accreditation  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

HA CERTIFICATE SINCE 2013,
RE-ACCREDITATION 2016
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล
  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)  

รางวัล Top10 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists :
Medical & Wellness.
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

Laboratory Accreditation
 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ปี 2015 – 2018
 
มาตรฐานการรักษาด้านการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมจากแพทยสภา ระยะเวลาในการรับรอง รางวัลคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงาน อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากสำนักงานอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข


มาตรฐาน
การรักษาด้านการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมจากแพทยสภา

ระยะเวลาในการรับรอง
30 มิ.ย. 2015 – 30 มิ.ย. 2018

รางวัลคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงาน
อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จากสำนักงานอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2013
จากบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 

2016

  ❙  Hospital Re-Accreditation (HA) ผ่านการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาล ณ วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2016 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

  ❙ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณโครงการรณรงค์การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน คอตีบ บาททะยัก ณ วันที่ 2 กันยายน 2016 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  ❙ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงานเฝ้าระวังโรคและสนับสนุนการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 2 กันยายน 2016 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  ❙ ได้รับรางวัล The People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists. จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อ 27 มิถุนายน 2016

2015

❙  Laboratory Accreditation(HA) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2015


2013

  ❙  Hospital Accreditation – Thailand (HA) ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 และได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ถึงปัจจุบัน

  ❙  Excellent Check Up Award : Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2013 – Allianz Ayudhya (Thailand).รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ


1998

❙  ISO 9002 : Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI  ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ISO 9002 : จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ.)  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1998