Select Page
ค้นหาแพทย์ • Find Doctor
พญ. กนกวรรณ ยุตติธรรม
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - โรคต้อหิน
ภาคจักษุ
นพ. กฤติเดช เดชะคุปต์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาคจักษุ
พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา, จักษุตกแต่ง และเสริมสร้าง
ภาคจักษุ
นพ. จิตนาถ มะโนทัย
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา, โรคตาทั่วไป
ภาคจักษุ
นพ. เชาวรัช สมแก้ว
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - กระจกตา , ต้อหิน
ภาคจักษุ
พญ. ชุติมา จิตต์ประเสริฐงาม
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตา
ภาคจักษุ
นพ. ธนพล ลิรัฐพงศ์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - กระจกตา , ต้อหิน
ภาคจักษุ
พญ. ธนัชพร กิตติพิบูลย์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - ด้านกระจกตา และการแก้ไขสายตา
ภาคจักษุ
นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตา
ภาคจักษุ
พญ. พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จักษุประสาท
ภาคจักษุ
นพ. ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตา
ภาคจักษุ
พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตา และน้ำวุ้นตา
ภาคจักษุ
พญ. ภัทรพร ศิรามพุช
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตา
ภาคจักษุ
นพ. ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา
ภาคจักษุ
นพ. วรพจน์ ศรีมานันท์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยาเด็กและตาเข, จักษุวิทยาประสาท
ภาคจักษุ
พญ. วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - ด้านกระจกตา
ภาคจักษุ
พญ. ศิริพัช อุบลสิงห์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา, โรคตาทั่วไป
ภาคจักษุ
นพ. สิทธิโชค นาคะพงศ์
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - โรคตาทั่วไป, ต้อกระจก, ต้อหิน
ภาคจักษุ
พญ. สุชยา ก่อวนิช
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - ด้านกระจกตา
ภาคจักษุ
พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี
สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - ด้านกระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตา
ภาคจักษุ