Select Page
ข้อมูลและบริการผู้ป่วย • Patient Service

         ทางโรงพยาบาลฯ มีรถพยาบาลประจำโรงพยาบาลเพียงพอต่อการให้บริการ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำรถที่มีคุณภาพ  บุคลากรประจำรถพยาบาลได้ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งถ้าหากท่านต้องการใช้บริการรถนำส่งกลับบ้านจากทางโรงพยาบาล กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์พยาบาลประจำหอผู้ป่วย   หรือสายตรงโทร 0-2634-0990   (คิดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ให้บริการ)

☎  เรียกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

TEL. 0-2634-0990