Select Page

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Dec 14, 2023 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
.
ขอขอบคุณท่านประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีมายังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านและกิจการงานให้รุ่งเรืองสืบไป