Select Page
ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2024

ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2024

ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2024

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา22 - 27 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
2. ยื่นซองประกวดราคา28 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Advance Mode Ventilator) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Advance Mode Ventilator) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Advance Mode Ventilator) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา22 - 27 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
2. ยื่นราคาที่คณะกรรมการรับซอง28 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

โครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 โครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง16 -22 มี.ค. 2024หน้า Web รพ.กรุงเทพคริสเตียน และ Email
2. รับเอกสารประกวดราคา18 -22 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6
อาคารหมอบรัดเลย์
3. ยื่นซองประกวดราคา25 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6
อาคารหมอบรัดเลย์
4. เปิดซองประกวดราคาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เวลา 13.30-15.00 น.
สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6
อาคารหมอบรัดเลย์
5. ประชุมต่อรองราคา3 เม.ย. 2024
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6
อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดสร้างศูนย์ตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 4

โครงการจัดสร้างศูนย์ตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 4

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดสร้างศูนย์ตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง29 ก.พ. – 10 มี.ค. 2024หน้า Web รพ.กรุงเทพคริสเตียน https://www.bch.in.th
2. รับเอกสารประกวดราคา11 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
3. ยื่นซองประกวดราคา1 เม.ย.2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
4. เปิดซองประกวดราคาจะแจ้งให้ทราบในภายหลังห้องประชุม สำนักผู้บริหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
5. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลังห้องประชุม สำนักผู้บริหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อระบบ Carpark Management System โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อระบบ Carpark Management System โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกโครงการจัดซื้อระบบ Carpark Management System โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. ประกาศเชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง22 ก.พ. -5 มี.ค. 2024Website + Email
2.รับซองประกวดราคา 5 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
3.เปิดซองประกวดราคา5 มี.ค. 2024
เวลา 13.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.ประชุมพิจารณาคัดเลือก บริษัทที่เหมาะสมภายใน 29 มี.ค.2024สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
5.เริ่มสัญญา 1 พ.ค. 2024

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล