Select Page
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา16 ก.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2. ยื่นซองประกวดราคา 2 ส.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการจ้างเหมางานรื้อถอน งานย้ายระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงภายในและงานอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจ้างเหมางานรื้อถอน งานย้ายระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงภายในและงานอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจ้างเหมางานรื้อถอน งานย้ายระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงภายในและงานอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง26 มิ.ย. – 17 ก.ค. 2024
หน้า Web โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน https://www.bch.in.th/
2. รับเอกสารประกวดราคา18 ก.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
3. ยื่นซองประกวดราคา15 ส.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล  

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการจัดจ้าง งานสำรวจ ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และเสนอแนวทางการแก้ไข อาคารโรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล

โครงการจัดจ้าง งานสำรวจ ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และเสนอแนวทางการแก้ไข อาคารโรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดจ้าง งานสำรวจ ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และเสนอแนวทางการแก้ไข อาคารโรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง20 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2024

หน้า Web โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน https://www.bch.in.th/
2. รับเอกสารประกวดราคา9 ก.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
3. ยื่นซองประกวดราคา30 ก.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล  
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการจัดจ้างงานออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพัก 9 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดจ้างงานออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพัก 9 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดจ้างงานออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพัก 9 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง23 เม.ย. – 6 พ.ค. 2024

หน้า Web โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน https://www.bch.in.th/
2. รับเอกสารประกวดราคา7 พ.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2. ยื่นซองประกวดราคา21 พ.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ห้องประชุม สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
3. เปิดซองประกวดราคาจะแจ้งให้ทราบในภายหลังห้องประชุม สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลังห้องประชุม สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดซื้อระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor System) GI Center โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา22 - 27 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
2. ยื่นซองประกวดราคา28 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บของ และพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ แผนกโภชนาการ

โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Advance Mode Ventilator) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Advance Mode Ventilator) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Advance Mode Ventilator) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา22 - 27 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
2. ยื่นราคาที่คณะกรรมการรับซอง28 มี.ค. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล