Select Page
ข้อมูลและบริการผู้ป่วย • Patient Service

 1. ศูนย์อาหารลดาวัลย์ Laddawan Food court

ณ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30-19.30 น.

2. ร้านกาแฟ AU BON  PAIN

ณ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30–20.00 น.

3. ร้านเซเว่นอีเลเว่น 7-ELEVEN

ณ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 เปิดบริการ 24 ชม.

4. ร้านกาแฟดอยหลวง

ณ อาคารประสงค์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30-19.30 น.

5. ร้านดอกไม้ NARADA

ณ อาคารประสงค์ ชั้น 1 เปิดบริการจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

6. ร้านแว่น

ณ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 7 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 19.00 น.

7. ร้านเวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ณ อาคารประสงค์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น.

8. ร้านหนังสือเพื่อนนักอ่าน ณ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 1 เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

WIFI : โรงพยาบาลฯ บริการสัญญาณ WIFI ทั้งผู้รับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตู้ ATM : ภายในโรงพยาบาลฯ มีบริการตู้เอทีเอ็ม 2 จุด บริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออกโรงพยาบาลฯ ได้แก่ โถงอาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 และ โถงอาคารหมอประสงค์