Select Page
 

📝ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ล่ามจีน (Part-time)

ล่ามจีน (Part-time)

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ - สามารถสื่อสาร ไทย...

read more
ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน...

read more
ล่ามญีปุ่น

ล่ามญีปุ่น

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร สัญชาติไทย อายุ 23-35 ปี...

read more
พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.thรายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน  ซื่อสัตย์...

read more
พยาบาล ICN

พยาบาล ICN

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน...

read more
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สวัสดิการและค่าตอบแทน)

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สวัสดิการและค่าตอบแทน)

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร      ลักษณะงาน...

read more
พนักงานเสริฟอาหารผู้ป่วย

พนักงานเสริฟอาหารผู้ป่วย

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน...

read more
พนักงานเวชระเบียน

พนักงานเวชระเบียน

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน  ซื่อสัตย์...

read more
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.thรายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน งานด้านผู้ช่วยพยาบาล...

read more
นักบัญชี

นักบัญชี

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร ลักษณะงาน...

read more

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคารบรัดเลย์ ชั้น 5
เบอร์ติดต่อ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20530
email : hr@bch.in.th
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

    สำเนาบัตรประชาชน

    สำเนาทะเบียนบ้าน

    วุฒิการศึกษา

    ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

    ใบประกอบวิชาชีพ (ในกรณีสมัครตำแหน่งงานที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ)