Select Page
สนับสนุนทางการแพทย์ • Paramedic
แผนกไตเทียม : บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบทำน้ำสะอาด  สำหรับขจัดธาตุโลหะหนักต่างๆ หรือที่เรียกว่าระบบน้ำ R.O (Reverse Osmosis) ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอเมริกา The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) มีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรจากสภาการพยาบาลโครงการพิเศษ สำหรับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต แผนกไตเทียมได้ผ่านการตรวจและได้ผ่านการรับรองจากสมาคมโรคไต ให้บริการฟอกเลือดกับบุคคลทั่วไปและเป็นคู่สัญญาการฟอกเลือกกับประกันสังคมข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.30-1.30 น.

เปิดทำการ 3 รอบ รอบที่ 1 เวลา 06.30-11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 11.30-16.30 น. รอบที่ 3 เวลา 17.00-21.30 น.

เปิดบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

☎ สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 11  อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 21110, 21111
แผนกตรวจพิเศษให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านระบบหัวใจ และระบบประสาทแก่ ผู้ใช้บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตามคำสั่งแพทย์ภายในโรงพยาบาล หน่วยงานภายนอกโดย ทีมสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย เวลาและบริการของแผนก มีดังนี้

แผนกตรวจพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 – 20.00 น.

☎ สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 8 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ20820 , 20821
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม และมีความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการปรับ ปรุงในเรื่อง

    ห้องเจาะเลือด โดยจัดให้มีที่นั่งรอ สะดวกสบาย มีระบบคิวเชิญเข้ารับบริการ

    มี เครื่องส่องหาเส้นเลือดอัตโนมัติ( เส้นเลือด เพื่อช่วยหาเส้นเลือดให้กับผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยที่เจาะเลือดยาก หรือมองไม่เห็นเส้นเลือด โดยใช้แสงเลเซอร์ที่ไม่มี อันตรายต่อมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากอเมริกาและมีเอกสารรับรองความปลอดภัย จาก FDA และ CE mark

❙    ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจาก คนที่เป็นผู้ติดบาร์โค้ด

❙    การนำนวัตกรรมใหม่รูปแบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Total Laboratory Automation) ที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่การ เตรียมสิ่งส่งตรวจ (การปั่นแยก) การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จนถึงการเก็บ รักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์เสร็จแล้วในตู้เย็นอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่ กำหนด การประกันคุณภาพตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ท่านสามารถมั่นใจ เรื่องความปลอดภัย แม่นยำ ถูกต้องในกระบวนการบริการของเรา

แผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง  

☎ สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 1  อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 20110, 20111

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ให้บริการใน 2 ส่วนงานหลัก

1.งานด้านกายภาพบำบัด

2.งานด้านกิจกรรมบำบัด

 

งานด้านกายภาพบำบัด

ให้บริการในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความพึงพอใจสูงสุดในการรักษา

ขอบเขตการให้บริการ
    กลุ่มอาการปวดคอไม่มีอาการปวดร้าว (Neck pain)
    กลุ่มอาการปวดคอมีอาการปวดร้าว (Neck pain with radiculopathy)
    กลุ่มอาการปวดหลังไม่มีอาการปวดร้าว (Back pain)
❙    กลุ่มอาการปวดหลังมีอาการปวดร้าว (Back pain with radiculopathy)
❙    กลุ่มอาการเอ็นอักเสบ (Tendinitis)
    กลุ่มอาการข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)
❙    กลุ่มอาการปวดเข่า (knee pain)
❙    กลุ่มผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (Pre-operation)
❙    กลุ่มผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัด(Post operation) เช่น เปลี่ยนข้อเข่า (TKA), เปลี่ยนข้อสะโพกเทียม( Bipolar hip),ผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Laminectomy),ผ่าตัดเปิดช่องท้อง( Explore lap) เป็นต้น
❙    กลุ่มผู้ป่วยที่มีเสมหะคั่งค้างในปอด (Pneumonia, Bronchitis, Atelectasis etc.)
❙    กลุ่มผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีก (Hemiplegia, Hemiparesis, etc.)
❙    กลุ่มผู้ป่วยเต้านมคัด (Blocked Breast duct)
❙    กลุ่มอาการอื่นๆ ได้แก่ Joint stiffness, Cardiac disease, Diabetic Mellitus, Bell’s palsy, General weakness, Cerebral palsy in pediatric etc.
งานด้านกิจกรรมบำบัด

บริการในด้านการส่งเสริม การบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพ ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางพัฒนาการเช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กดาวน์ซินโดรม เป็นต้น โดยใช้เทคนิคทางกิจกรรมบำบัด เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้กลุ่มเด็กเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดีขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ
    กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง/บาดเจ็บที่สมอง (CVD/TBI)
    ผู้บาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury)
    ผู้ที่มีปัญหาการทำงานของมือ (Hand function problems) เช่น Carpal tunnel syndrome , De- Quervain, Trigger finger Rheumatoid arthritis , Wrist Fracture.
    ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ (Perception/Cognition impairment)
    ผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia)
    เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่นๆ (Delay developmental children)
    กลุ่มเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy)
    กลุ่มเด็กโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder)
    กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Dysfunction)
    กลุ่มเด็กสมาธิสั้น (ADHD)
    กลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities)
    กลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)
    กลุ่มอื่นๆ เช่น การคัดกรองพัฒนาการเด็ก (Denver II) เป็นต้น
โดยแพทย์จะเป็นผู้ตรวจประเมินและส่งปรึกษานักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ตามกลุ่มอาการของโรคข้างต้นซึ่งการส่งปรึกษาจะมาจากทั้งคนไข้นอก (OPD) และคนไข้นอนรักษาตัวในรพ. (IPD)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดทำการ จันทร์ – อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน (ปิดรับคนไข้เวลา 19.00 น.)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ปิดรับคนไข้เวลา 16.00 น.)

☎ สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 7 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 20730, 20731