Select Page
บริการทางการแพทย์ • Medical Service

         แผนกรังสี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีทีมนักรังสีเทคนิค ที่พร้อมให้การบริการตรวจรังสีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยได้มาตรฐานตามวิชาชีพรังสีเทคนิคและทีมรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการแปลผลวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอในการให้บริการ ดังนี้

❙  ขอบเขตการให้บริการ

    การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป (General X-ray)

    การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยพิเศษ (Special X-ray)

    การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography : CT Scan)

❙    การตรวจเอกซเรย์เต้านม (X-ray Mammography)

    การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry )

❙    การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Diagnostic Ultrasound Machine)

❙    การตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย สนามแม่เหล็ก MRI (Magnetic Resonance Imaging)

❙    การตรวจพิเศษทางรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiography) เช่น

       ❙   การใส่ท่อระบายหนอง (Percutaneous Drainage : PCD)

       ❙❙   การใส่ท่อระบายน้ำดี (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage : PTBD)

       ❙❙   การใส่ท่อระบายปัสสาวะที่คั่งที่ไต (Percutaneous nephrostomy : PCN)

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ทุกวัน ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
☎ สถานที่ตั้งคลินิก :  ณ ชั้น 1 อาคารหมอแวลส์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 30130, 30131, 30132