Select Page
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ FLU and IPD Vaccine

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ FLU and IPD Vaccine

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ FLU and IPD Vaccine

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Flu vaccine

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Flu vaccine

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Flu vaccine

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  Influenza Vaccine 4 strains

วัคซีนเข็มละ 840 บาท  **ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว**
สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี วัคซีนเข็มละ 600 บาท
(ราคาเฉพาะค่าวัคซีนและค่าบริการรพ.**ไม่รวมค่าแพทย์)
  •  อายุน้อยกว่า 15 ปี รับบริการ ณ แผนกตรวจสุขภาพเด็กดี แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 13 อาคารหมอแวลส์
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป รับบริการ ณ แผนกตรวจสุขภาพและทุกแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

“วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ทั้ง ก่อน หรือ หลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์  สำหรับผู้ที่รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อเป็นสามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง วัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 และ 2 ได้”

โปรโมชั่นตั้งแต่ 10 กันยายน ถึง 31 มีนาคม 2565 / Valid until 31 March 2022