Select Page
ผ่าตัดต้อกระจก Cataract

ผ่าตัดต้อกระจก Cataract

ผ่าตัดต้อกระจก Cataract

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด Plexr Laser

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด Plexr Laser

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด Plexr Laser

สปาเปลือกตา Lid Spa

สปาเปลือกตา Lid Spa

สปาเปลือกตา Lid Spa

ตรวจคัดกรองต้อหินและจอประสาทตา Eye Check-up

ตรวจคัดกรองต้อหินและจอประสาทตา Eye Check-up

ตรวจคัดกรองต้อหินและจอประสาทตา Eye Check-up

ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ในเด็ก Eye check-up

ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ในเด็ก Eye check-up

ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ในเด็ก Eye check-up