Select Page
โปรแกรมตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่อง FIBROSCAN

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่อง FIBROSCAN

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่อง FIBROSCAN

โปรแกรมตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

BCH MEMBER

BCH MEMBER

BCH MEMBER

BCH MEMBER ส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตร

.
เปิดรับสมัครบัตร BCH MEMBER แล้วตั้งแต่วันนี้
ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท ต่อ 1 ปี
.
สิทธิสำหรับผู้ถือบัตร :
ใช้เป็นส่วนลดค่าห้อง 10% ค่ายา 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• ขั้นตอนการสมัคร:
• ติดต่อชำระค่าบัตรได้ที่แผนกการเงิน
• นำใบเสร็จติดต่อออกบัตรที่แผนกประสานสิทธิ์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด ดังนี้ :
• ส่วนลด ค่าห้อง 10% ค่ายา 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• สิทธิส่วนลดเฉพาะชื่อบนหน้าบัตรเท่านั้น
• กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการชำระเงิน
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการ
• การสมัครบัตรสงวนสิทธิเฉพาะคนไทย
(Membership is reserved for Thai people only)

พบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

เปิดบริการแล้ว !!!! 
พบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
กรุณาติดต่อพยาบาลคัดกรองก่อนรับบริการที่ โทร. 026259000
😊 กลุ่มผู้รับบริการที่สามารถใช้บริการได้
o ผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่
o ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่
o ผู้ป่วยตรวจติดตามอาการกับแพทย์
o ผู้ป่วยที่อาการคงที่ ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต
.
🏥 แผนกที่ให้บริการในปัจจุบัน
o แผนกเบาหวานและหัวใจ
(โทรสอบถามได้ในเวลา 08.00-16.00 น. ของทุกวัน)
o แผนกกุมารเวชกรรม
(โทรสอบถาม-ทำนัดหมายได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)
o ศูนย์ภูมิแพ้และแพ้อาหาร แผนกกุมารเวชกรรม
(โทรสอบถาม-ทำนัดหมายได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)
.
👍 การใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine
แนะนำโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจประเมินแล้ว แล้วต้องการตรวจติดตามอาการและรับยาต่อเนื่อง
o โทรปรึกษาอาการกับพยาบาลคัดกรองเพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้บริการ
o ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทำนัดหมายออนไลน์
o ปรึกษาแพทย์
o ชำระค่าบริการผ่านแอป
o รับคำอธิบายการใช้ยาจากเภสัชกรทางโทรศัพท์
o รอรับยาที่บ้าน
👍 ข้อดีของการใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine
o ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังรพ.
o สะดวกต่อการพบแพทย์ตามเวลานัดหมายที่ต้องการ
o สะดวกต่อการตรวจติดตามอาการกับแพทย์ประจำและรับยาต่อเนื่อง
📞 สนใจใช้บริการติดต่อพยาบาลคัดกรองล่วงหน้า โทร. 026259000