Select Page
จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.

 แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |

แบบยื่นเสนอยา | Click | 

 ข้อมูลทั่วไป | Download |

 

โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทั้งโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2024

กำหนดการคัดเลือกโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทั้งโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2024  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ หมายเหตุ :...

โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลําไส้พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System)

โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลําไส้พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System)โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้   หมายเหตุ :...

โครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine) จํานวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine) จํานวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้   หมายเหตุ :...

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography) และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Echocardiography)

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography) และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Echocardiography) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ [table...