Select Page
ศาสนกิจ

     เรื่องการเกิดของพระเยซูคริสต์มิใช่นวนิยาย มิใช่เรื่องราวที่มนุษย์แต่งขึ้น

แต่เป็นชีวิตจริงที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยัน คือ เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว พระเยซูคริสต์เกิดที่ตำบลเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ชื่อ “เบธเลเฮม” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ในประเทศอิสราเอล พระองค์เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน บิดาเป็นช่างไม้ ชื่อ โยเซฟ มารดาชื่อ มารีย์ ทั้งสองสืบเชื้อสายจากอดีตกษัตริย์ของชาวยิว คือ กษัตริย์ดาวิด ชีวิตในวัยเด็ก และวัยหนุ่มของพระเยซูก็เหมือนสามัญชนทั่วไป ไม่มีการบันทึกไว้มากนัก จนพระองค์เริ่มพระราชกิจของพระองค์เมื่ออายุได้ 30 ปี จึงมีบันทึกเรื่องราวชีวิต และคำสอนของพระองค์ไว้ในประวัติศาสตร์     พระองค์ทรงกรำพระราชกิจ และสั่งสอนประชาชนอยู่ได้เพียง 3 ปี แต่เป็น 3 ปีที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก เรื่องราวที่ละเอียดกว่านี้หาอ่านได้จาก เอกสารชีวประวัติของพระเยซู ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ช่วงพระกิตติคุณ  มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น  ในบันทึก และคำอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์โลก เช่น Flavius Josephus (นักประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 1 เกิด ค.ศ. 37) และ Plinius Secundus (นักประวัติศาสตร์โรมัน ค.ศ. 120) เป็นต้น  แม้แต่สารานุกรมอันเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วโลกฉบับล่าสุด ที่ชื่อว่า Encyclopaedia Britannica ก็ได้บรรยายถึงเรื่องราวชีวิตของพระเยซูด้วยถ้อยคำถึงสองหมื่นคำ นี่ย่อมแสดงถึงความสำคัญ และความจริงแห่งชีวิตอันน่าเชื่อถือของพระเยซูคริสต์ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)