Select Page

โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทั้งโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2024

Feb 13, 2024 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทั้งโรงพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2024

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้ประสงค์จะรับจ้าง13 ก.พ. 2024หน้า Web รพ.กรุงเทพคริสเตียน
2.รับเอกสารประกวดราคาและTOR13-16 ก.พ. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
3.ชี้แจง TOR19 – 23 ก.พ. 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
4.ยื่นซองประกวดราคา27 ก.พ. 2024
เวลา 08.00 -12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล