Select Page

โครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine) จํานวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Jan 12, 2024 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine) จํานวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา12 มกราคม 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
2. ยื่นซองประกวดราคา18 มกราคม 2024
เวลา 09.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล