Select Page

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกถึงหมอบรัดเลย์

Jun 23, 2018 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันรำลึกถึงนายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

หมอบรัดเลย์ หรือ นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) เกิดเมื่อ 18 กรกฎาคม 1804
ท่านได้ล่วงหลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อ 23 มิถุนายน 1873
ร่างของท่านอยู่ที่สุสานโปรเตสแตนต์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตยานนาวา
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้ขนานนามอาคาร 13 ชั้นว่า “อาคารหมอบรัดเลย์”
เป็นเป็นอนุสรณ์แด่ศาสนาจารย์นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์
ผู้บุกเบิกการแพทย์แผนใหม่ในประเทศไทย
มีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ 3 สิงหาคม 1987 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธาน

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันรำลึกถึงนายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันรำลึกถึงนายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 ในการนี้โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นำโดย นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)  นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (ผู้จัดการโรงพยาบาล)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดพิธีนมัสการพระเจ้า
เนื่องในวันรำลึกถึงหมอบรัดเลย์ หรือ นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ ห้องนมัสการ อาคารบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันรำลึกถึงนายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

นิทรรศการเนื่องในวันรำลึกถึง นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

นิทรรศการเนื่องในวันรำลึกถึง นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน