Select Page

มีสหายเลิศคือ พระเยซู

Jan 15, 2018 | บทความศาสนกิจ

🔸ศาสนกิจ

มีสหายเลิศคือพระเยซู

คนเราทุกคนต้องการเพื่อน ต้องการการเอาใจใส่ ต้องการคนที่รู้ใจ ตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กทารก เราต้องการที่พึ่งพาอาศัย ยามเรามีความต้องการ

วัยรุ่นต้องการเพื่อน ที่รู้ใจ วัยทำงาน ก็มีเพื่อนที่ทำงาน ที่ไว้ใจได้

วัยแต่งงาน ก็ต้องหาคู่ชีวิต ที่เหมาะสม เป็นคู่อุปถัมภ์

วัยเกษียณอายุ ก็ต้องการเพื่อนคู่คิด ที่อยู่กินแต่งงานกันมานับสิบปี

มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสหายเลิศประเสริฐ คือพระเยซูคริสต์ เป็นเพื่อนของเราทุกคน ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะพระองค์ทรงมีพระลักษณะดังนี้

1. Firm ทรงหนักแน่นมั่นคง

2. Redeemer ทรงเป็นพระผู้ไถ่บาป

3. Infinite ทรงดำรงอยู่เป็นนิจ

4. Ending ทรงไม่เปลี่ยนแปลง

5. Needfull ทรงเป็นที่เราต้องการเสมอ

6. Defender  ทรงปกป้องเรา ทรงต่อสู้แทนเรา

พระเยซูทรงเป็นที่พึ่งอันมั่นคง ทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนม์ไถ่บาปเราทุกคน

เพราะทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงทรงดำรงอยู่เป็นนิจ

เพราะทรงเป็นพระเจ้าจึงไม่เปลี่ยนแปลง ทรงเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต

ทรงเป็นที่เราต้องการอยู่ทุกเวลา ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราเสมอ

ทรงปกป้องและต่อสู้กับศัตรูปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อเรา

หากชีวิตของเรามีปัญหา มีความเจ็บป่วยวิตกกังวลเครียด ไร้ทางออกจนมุมตกอับ อยากให้เรามาถึงพระเยซูคริสต์ ให้พระองค์ทรงแก้ปัญหาทุกอย่างวิกฤตทุกชนิด

เพราะพระองค์ทรงช่วยได้ แม้เพื่อนในโลกนี้อาจทำให้เราผิดหวัง แต่พระเยซูผู้ทรงฟังคำอธิษฐานของเราจะช่วยเราจะไม่ทิ้งเรา จะทรงช่วยให้ผ่านมรสุม ด้วยความรักของพระองค์  จะนำความบรรเทามาถึงเราได้เสมอ

ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่ท่าน  ศาสนาจารย์ ดร. ศึกษาเทพอารีย์