Select Page

มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022

Nov 16, 2022 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

โครงการ มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022

.
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16.00 – 16.30 น. ณ ห้องนมัสการ ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรของโรงพยาบาลฯ แบบ on site และ online นำโดยแพทย์หญิงสุมิตรา นันท์รุ่งโรจน์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรบุคลากร จำนวน 295 ทุน
.
การมอบทุนการศึกษาประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ และบุคลากรประจำของโรงพยาบาลฯ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรบุคลากร โดยจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรบุคลากรประจำปี 2022 ตามระดับชั้น ดังนี้
.
ลำดับที่ 1: ระดับอนุบาล จำนวน 37 คน
ลำดับที่ 2: ระดับประถมศึกษา จำนวน 89 คน
ลำดับที่ 3: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 51 คน
ลำดับที่ 4: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. จำนวน 57 คน
ลำดับที่ 5: ระดับอุดมศึกษา, ปวส. (ไม่เกินปริญญาตรี) จำนวน 61 คน

#โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
#ทุนการศึกษา
#ขวัญและกำลังใจบุคลากร