Select Page
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคาร CCT ชั้น 3

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

 

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
– มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาพิเศษ
– มีความขยัน อดทน ต่อการทำงาน
– ปฏิบัติงานสอดคล้องตามนโยบาย รพ. กำหนด

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th
📝รายละเอียดการรับสมัคร

📍 รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
7. มีใจรักการบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ให้บริการทางการกายภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

 

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

📍 รับสมัคร พนักงานต้อนรับ 2 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. รักงานบริการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีทักษะการพูด การฟัง ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ต้อนรับลูกค้า ส่วน front
2. ให้ข้อมูลแนะนำงานบริการ
3. ดูแลให้บริการส่งต่อผู้ป่วย
4. รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

เภสัชกร

เภสัชกร

เภสัชกร

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัคร เภสัชกร 3 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ
1. การศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
3. มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ให้บริการทางด้านเภสัชกรรมผู้ป่วย OPD/ IPD
2. ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์
3. ควบคุมการจัดยาและเวชภัณฑ์เก็บรักษาให้อยู่ภายใต้สถาวะที่เหมาะสม
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Programmer

Programmer

Programmer

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

 

 

📝รายละเอียดการรับสมัคร

📍 รับสมัคร  1 อัตรา 

คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. รักงานบริการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีความรับผิดชอบ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก