Select Page

ฝากครรภ์คุณภาพดีอย่างไร

Mar 26, 2021 | อ่านบทความทั้งหมด, บทความสุขภาพ, บทความล่าสุด

🔸บทความทางการแพทย์

 

การฝากครรภ์คุณภาพ คือ การฝากครรภ์อย่ามีคุณภาพโดยมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ไม่ได้ดูแลเฉพาะคุณแม่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการดูแลลูกน้อยในครรภ์ด้วย การดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพต้องดูคนไข้เฉพาะรายบุคคลไป เพราะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ควรดูว่าคนไข้แต่ละคนมีปัญหาหรือความเสี่ยงเฉพาะตัวหรือไม่ ถ้ามีแพทย์ก็จะดูแลให้เป็นพิเศษโดยมีการจำแนกคนในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงกับคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่ำออกจากกันรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการดูแลรักษาคนไข้ไม่เหมือนกัน การฝากครรภ์คุณภาพเปรียบเหมือนเราไม่ได้ใส่เสื้อที่ตัดเอาไว้สำเร็จรูปแล้ว แต่เป็นการตัดเสื้อแบบต้องมีการวัดไซด์ของเราโดยเฉพาะ เพื่อแพทย์จะรู้ว่าคนไข้เดินเข้ามาหาเขามีความเสี่ยงอะไรมาบ้าง

ในสังคนปัจจุบัน ผู้หญิงแต่งงานช้าลงและตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่มากขึ้นความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น หรือประกอบกับการมีโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวานระหว่าตั้งครรภ์, มีภาวะมีบุตรยากมาก่อน, ตั้งครรภ์แฝด หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ เหล่านี้ ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงซ้ำแพทย์ยิ่งต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในคนไข้กลุ่มความเสี่ยงสูงเหล่านี้อีกทั้งจำนวนครั้งในการฝากครรภ์ก็มีความจำเป็น โดยควรฝากครรภ์ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง ตลอดการตั้งครรภ์ โดยควรฝากทันทีที่เริ่มทราบว่าตั้งครรภ์และไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ เพราะจะได้มีการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นในไตรมาสแรก

ขั้นตอนการฝากครรภ์คุณภาพ เริ่มจากการสอบถามประวัติ หลังจากนั้นจะทำประเมินตามประวัติว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงอะไรเพื่อแพทย์จะให้ทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม แต่ถ้าคนไข้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ก็จะทำการตรวจไปตามโปรแกรมปกติ สิ่งสำคัญ คือ การให้ความรู้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ควรดูตัวเองอย่างไร การฝากครรภ์คุณภาพจะดูแลไปจนถึงหลังคลอดต้องให้ความรู้กับคนไข้เพื่อจะกลับไปดูแลตัวเองและลูกหลังคลอด เชื่อโยงไปจนถึงการให้นมลูกด้วย

พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร 

แพทย์สูตินรีเวชกรรมทั่วไป, สูตินรีเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์