Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. อาคม เชียรศิลป์

สาขาปฏิบัติงาน: อายุรกรรมโรคมะเร็ง, อายุรกรรมทั่วไป

คลินิกพิเศษ Oncology

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : 11.00-14.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 คลินิกพิเศษ Oncology
ชั้น 11 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31130, 31131