Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ชินาภา จริยเศรษฐวงศ์

สาขาปฏิบัติงาน: รังสีวินิจฉัย

ภาครังสีวินิจฉัย

🗓ตารางออกตรวจแพทย์
🔸 จันทร์ : -
🔸 อังคาร : -
🔸 พุธ : -
🔸 พฤหัสบดี : -
🔸 ศุกร์ : -
🔸 เสาร์ : 12.00-20.00 น.

(เสาร์ที่ 2 ของเดือน) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อาทิตย์ : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

🏥 ภาครังสีวินิจฉัย

ชั้น 1 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30130, 30131