Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ชโลธร อมรนุรัตน์กุล

สาขาปฏิบัติงาน: รังสีวินิจฉัย

ภาครังสีวินิจฉัย

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 08.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : 08.00-12.00 น.

(เสาร์ที่ 3 ของเดือน) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

🏥 ภาครังสีวินิจฉัย

ชั้น 1 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30130, 30131