Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. สมเกียรติ เมธีวีรวงศ์

สาขาปฏิบัติงาน: รังสีวินิจฉัย, รังสีวิทยาทั่วไป

ภาครังสีวินิจฉัย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1984
  • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1988
🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : 08.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : -
* หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาครังสีวินิจฉัย
ชั้น 1 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30130, 30131