Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

สาขาปฏิบัติงาน: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาคสูตินรีเวชกรรม

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1987
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1993
  • วุฒิบัตร อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, แพทยสภา, 2001
🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 18.00-19.30 น.
*(สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 18.00-19.30 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : -
* หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคสูตินรีเวชกรรม
ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230, 30231
Update : 01/10/2019