Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล

สาขาปฏิบัติงาน: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ภาคสูตินรีเวชกรรม

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 1983
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 1985
  • Gynecologic Endocrinology, University of Massachusetts Medical Center, USA, 1990
🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 13.00-17.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : 13.00-17.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 13.00-17.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 13.00-20.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 13.00-17.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : 13.00-20.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : 13.00-20.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคสูตินรีเวชกรรม
ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230, 30231
Update : 07/09/2022