Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ไสว ศิริวงศ์ไพรัช

สาขาปฏิบัติงาน: สูตินรีเวชกรรมทั่วไป

ภาคสูตินรีเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจแพทย์
🔸 จันทร์ : 12.00-15.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อังคาร : 08.00-12.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พุธ : 12.00-15.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤหัสบดี : 08.00-12.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศุกร์ : 12.00-15.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 เสาร์ : 08.00-12.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อาทิตย์ : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

🏥 ภาคสูตินรีเวชกรรม

ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230, 30231