Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. พรนภัส ลักษณาวงษ์

สาขาปฏิบัติงาน: อายุรกรรมตรวจสุขภาพ

ภาคตรวจสุขภาพ

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 07.00-13.00 น., 14.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : 07.00-13.00 น., 14.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : 07.00-13.00 น., 13.30-15.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : -
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคตรวจสุขภาพ
ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
» เสาร์ เวลา 07.00-15.00 น.
» อาทิตย์ 07.00-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30210, 30211