Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล

สาขาปฏิบัติงาน: รังสีวินิจฉัย

ภาครังสีวินิจฉัย

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : -
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 09/09/2019
🏥 ภาครังสีวินิจฉัย
ชั้น 1 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30130, 30131