Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ชิดชนก ทันใจ

สาขาปฏิบัติงาน: รังสีวินิจฉัย

ภาครังสีวินิจฉัย

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 25/08/2018

ชั้น 1 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30130, 30131