Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. สุปรีย์ บูรณะวงศ์ตระกูล

สาขาปฏิบัติงาน: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ภาคสูตินรีเวชกรรม

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2012
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2016
  • วุฒิบัตร อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, แพทยสภา
  • วุฒิบัตร การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, โรงพยาบาลรามาธิบดี
🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 13.00-16.00 น., 16.00-20.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : 08.00-12.00 น., 12.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 08.00-12.00 น., 12.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 09.00-12.00 น., 12.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : 08.00-12.00 น., 12.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคสูตินรีเวชกรรม
ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230, 30231
Update : 30/11/2023