Select Page

วัคซีนป้องกันงูสวัด

Jul 2, 2018 | ภาคตรวจพิเศษ, ภาคตรวจสุขภาพ, ภาคอายุรกรรม

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ :
แผนกตรวจสุขภาพ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2 
โทร.0-2625-9000,0-2760-9000 ต่อ 30210-1

แผนกตรวจอายุกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2 
โทร.0-2625-9000,0-2760-9000 ต่อ 20230-1