Select Page

ประกาศโรงพยาบาล ใคร่ขอความร่วมมือในการ “งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

Mar 24, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม