Select Page

กำหนดการคัดเลือกการจัดซื้อระบบบริการการแพทย์ทางไกล (BCH Telemedication System)

Oct 21, 2021 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกการจัดซื้อระบบบริการการแพทย์ทางไกล (BCH Telemedication System)

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.)เชิญชวนผู้เสนอราคา21 - 27 ต.ค. 2021https://www.bch.in.th
2.)รับเอกสารประกวดราคา (TOR)25 - 27 ต.ค. 2021
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
3.)ยื่นซองประกวดราคา1 พ.ย. 2021
เวลา 08.00 – 12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
4.)เปิดซองประกวดราคา1 พ.ย. 2021
เวลา 14.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล