Select Page

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Aug 30, 2021 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ :  กำหนดการโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา30 ส.ค. – 16 ก.ย. 2021
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สำนักผู้อำนวยการ
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2.ยื่นราคาที่คณะกรรมการรับซอง17 ก.ย. 2021
เวลา 9.00 – 16.00 น.
สำนักผู้อำนวยการ
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล