Select Page

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเตียงตรวจภายในด้วยระบบไฟฟ้า

Jan 30, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการประกวดราคา โครงการจัดซื้อเตียงตรวจภายในด้วยระบบไฟฟ้า

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับเอกสารประกวดราคา TOR  1 – 7 กุมภาพันธ์ 2019
 เวลา 08.00-16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6  สำนักผู้บริหาร
      

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล