Select Page

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography) และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้(Portable Echocardiography)

Jan 30, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography) และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้(Portable Echocardiography)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับเอกสารประกวดราคา TOR 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2019
 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6  สำนักผู้บริหาร
      

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล