Select Page

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  พร้อมชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography)   และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Digital Portable Radiography)

Jan 30, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  พร้อมชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography)   และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Digital Portable Radiography)
           ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับเอกสารประกวดราคา TOR  1- 7 กุมภาพันธ์ 2019
 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6  สำนักผู้บริหาร
      

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล