Select Page

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  พร้อมชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography)   และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Digital Portable Radiography)

Jan 30, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป   พร้อมชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography) 
 และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Digital Portable Radiography)

           ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา TOR1- 7 กุมภาพันธ์ 2019
เวลา 08.00–16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล