Select Page

กำหนดการคัดเลือกโครงการจัดสร้างศูนย์ตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 4

Feb 22, 2022 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกโครงการจัดสร้างศูนย์ตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 4

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.)รับเอกสารประกวดราคาและ TOR1 มี.ค. 2022
เวลา 9.00-14.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
2.)ชี้แจง TOR 1 มี.ค. 2022
เวลา 14.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
3.)ยื่นซองประกวดราคา18 มี.ค. 2022
เวลา 9.00-16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล