Select Page

ประกวดราคา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Dec 15, 2017 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

วันที่

เวลา

สถานที่

1.

 ประกาศเชิญชวนบริษัทรับ TOR

15 – 20 ธ.ค.2017

ใน web site ของโรงพยาบาลฯ,บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.

 เชิญบริษัทรับเอกสารประกวดราคา/แจกจ่ายTOR พร้อมชี้แจง TOR

20 ธ.ค.2017

14.30 – 16.00 น.

สำนักงานผู้บริหาร  ชั้น อาคารหมอบรัดเลย์

3.

 ยื่นซองประกวดราคา

3 ม.ค.2018

10.00 น.

4.

 เปิดซองประกวดราคา

3 ม.ค.2018

13.00 น.