Select Page

ประกาศ : กำหนดการประกวดราคาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Jan 13, 2020 | จัดซื้อ/จัดจ้าง, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการประกวดราคาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวันที่เวลาสถานที่
1.ประกาศเชิญชวนบริษัทรับ TOR13 มกราคม 2020ใน website ของ โรงพยาบาล,
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
2.เชิญบริษัทรับเอกสารประกวดราคา/
แจกจ่ายTOR
14 มกราคม 202010.00 น.สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
3.ยื่นซองประกวดราคา16 มกราคม 202008.00 - 12.00 น.สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
4.เปิดซองประกวดราคา16 มกราคม 202014.00 น.สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
5.ประกวดราคา17 มกราคม 202014.00 น.สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล