Select Page

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล CORE HIS

Dec 13, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการรับเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล CORE HIS 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับ TOR17 – 20 ธันวาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
2. ชี้แจ้ง21 ธันวาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล