Select Page

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Jun 15, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
อาคารหมอบรัดเลย์ จำนวน 151 จุด อาคารหอพักบรรณสิทธิ์ จำนวน 73 จุด
ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับเอกสารประกวดราคาและTOR 21 มิถุนายน 2018
เวลา 09.00 – 12.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
2. ชี้แจง TOR และดูสถานที่ติดตั้ง 21 มิถุนายน 2018
เวลา 13.30 – 15.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
3. ยื่นซองประกวดราคา

6 กรกฏาคม 2018
เวลา 09.30 – 16.30 น.

 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล