Select Page

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2019

Aug 7, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2019

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง7-13 สิงหาคม 2019
เวลา 08.00-17.00 น.
2.บริษัทรับ TOR และ ดูสถานที่โรงพยาบาล14 สิงหาคม 2019
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุม HR
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5
3.ยื่นซองประกวดราคา20 สิงหาคม 2019
เวลา 08.00-11.30 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา20 สิงหาคม 2019
เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
5.ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม27 สิงหาคม 2019
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล