Select Page

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด ประจำปี 2018

Jun 7, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด ประจำปี 2018 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ วันที่ เวลา สถานที่
1.  ประกาศเชิญชวนบริษัทผู้รับจ้าง 1 – 12 มิ.ย2018 08.00 – 17.00 น.  โทรศัทพ์แจ้งบริษัท
/ ส่ง E-mail
2.  บริษัทรับ TOR และดูสถานที่ 12 มิ.ย2018 09.30 น.  สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์  
ชั้น 6
3.  ยื่นซองประกวดราคา 15 มิ.ย.  2018 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล