Select Page

ประกวดราคา ” โครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง “

May 21, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.   ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 25  พฤษภาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร
 
2.   ยื่นซองประกวดราคา 24 สิงหาคม 2018
วลา 09.00 – 16.00 น.
  อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร
 


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล