Select Page

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

Aug 5, 2020 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง5–11 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00–17.00น.
โทรศัพท์แจ้งบริษัท / ส่ง E-mail
2.รับเอกสารประกวดราคา 13 สิงหาคม 2020
เวลา 10.00-16.00น.
แผนกเคหะรักษ์ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 3
3.ยื่นซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00-11.30น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 13.30-14.30น.
ห้องประชุม
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล